Finalitats – Amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, et informem que tractarem les dades que ens facilites per a:

Gestionar la contractació de serveis que realitzis a través de la Plataforma, així com la facturació i entrega corresponent. Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per mallorquiperforasters, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment. Remetre informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revogui el seu consentiment. Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau. Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

D’acord amb les finalitats abans esmentades, a mallorquiperforasters gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives Metadades de comunicacions electròniques Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, exemptant a mallorquiperforasters de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, es podran dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades amb la finalitat de l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent. A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstaculització de processos que desitja realitzar. Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables a mallorquiperforasters.

Termini de Conservació de les Dades – Durant quant de temps conservarem les teves dades?

www.mallorquiperforasters.com conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revocis els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris – A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades podran ser accedides pels proveïdors que presten serveis a mallorquiperforasters, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament o per a l’execució dels serveis contractats. Mallorquiperforasters ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a mallorquiperforasters, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent. També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existeixi una obligació legal. Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis. Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les teves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa, mallorquiperforasters portarà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Xifrat de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de mallorquiperforasters. Xifrat de la informació en els propis servidors de mallorquiperforasters. Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers. En aquells casos en què mallorquiperforasters compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzat atenent al compromís de mallorquiperforasters amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a mallorquiperforasters estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en què cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Mallorquiperforasters deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Modificació de la política de privadesa

Mallorquiperforasters podrà modificar la present Política de Privadesa en qualsevol moment, essent publicades les successives versions al Lloc Web. En qualsevol cas, Mallorquiperforasters comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afectin als usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

Comparteix: